Page: 1 2 ()

Pozdravljeni pri predmetu Kakovost in zanesljivost procesov,

mag. Slavko Božič

Pri predmetu KZP vokviru višješolskega strokovnega izobraževanja si študentje pridobite splošna, temeljna in predvsem specialna strokovna znanja iz področja kakovosti. Razvijete si ustrezne generične in specifične kompetence, ki vam omogočajo zadovoljstvo na delovnem mestu, napredek in osebno blaginjo. V sredinah, v katerih delujete, morajo biti inženirji strojništva sposobni razumeti sodobno poslovanje podjetja, procese znotraj njega ter vlogo in pomen kakovosti v njih. Bili naj bi aktivni sodelavci v procesih, ki vodijo preko celovite kakovosti do odličnosti.  Zdrženo študijsko gradivo za predmete KZP, TPN in VDO
Terminologija v inženirstvu ....

Cilji predmeta: 

  • osvojiti osnovna znanja s področja materialov,
  • poznavanje lastnosti in postopkov za spremembo lastnosti,
  • izbira ustrezne metode preizkušanja lastnosti
  • izbira ustreznega kovinskega ali nekovinskega materiala glede  na funkcijo izdelka, standarde, kataloge,
  • protikorozijska zaščita in
  • ekološki vidik izbranega materiala

Kot bodoči strojni inženirji se študentje pri predmetu TPN prvenstveno usposobite za delo v ožjih timih ali samostojno delo tam, kjer se razvijajo proizvodi in načrtuje njihova proizvodnja, ko se najprej zbirajo in ocenjujejo ideje ter oblikujejo in testirajo koncepti, potem pa ustvarjajo in preskušajo prototipi,  izdeluje tehnična in tehnološka dokumentacija, zagotavlja proizvodnja vzorcev in njihovo preskušanje ter potrjevanje za dokončno uvedbo na trg. Pri tem delu v načrtovanju proizvodov se morajo poleg zahtev in pričakovanj trga izpolnjevati tudi zahteve, ki jih pred proizvajalce v pogledu varnosti in varovanja okolja postavlja družba v obliki tehničnih predpisov. Združeno študijsko gradivo s področja trženja, razvijanja, kakovosti, varnosti, varstva okolja, družbene odgovornosti: Terminologija v inženirstvu - tekst; Kakovost-Trženje-Varnost - prosojnice

Janez Dulc .... Aktualno: zaščita pred COVID-19

Page: 1 2 ()